PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

PACJNT MA PRAWO DO:
⦁ świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
⦁ informacji o swoim stanie zdrowia,
⦁ zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
⦁ wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
⦁ zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
⦁ poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
⦁ dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
⦁ zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
⦁ poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

OBOWIĄZKI PACJENTA:

Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:
⦁ stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
⦁ odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
⦁ stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
⦁ szanować mienie Pro’Nature Clinic, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
⦁ przestrzegać zasad higieny osobistej,
⦁ przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
⦁ przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
⦁ przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,

Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
Pro’Nature Clinic nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm),
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012.159 j.t. z poźn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).