Regulamin kart rabatowych

REGULAMIN KART RABATOWYCH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Rabatowej „ProNature Clinic”, zwanej dalej “Karta Rabatowa” jak również zasady wydawania i używania Karty Rabatowej „ProNature Clinic”.
Wydawcą Kart Rabatowej i organizatorem Programu jest Profithome sp.z.oo sp.k właściciel „ProNature Clinic” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 2 lok.3.
Karty Rabatowe będą̨ wydawane i akceptowane przez „ProNature Clinic”.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pronatureclinic.pl oraz w Salonie „ProNature Clinic” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 2 lok.3


II. WARUNKI OTRZYMANIA KARTY RABATOWEJ „ProNature Clinic”
W Celu przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Rabatowej, klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,
b) Klient skorzystał w salonie ” ProNature Clinic” z usługi z zakresu kosmetologii oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.
c) dokonać zakupu zabiegu z kwotę min.100,00 brutto( z Vat).
Za każdą wykupioną i zrealizowaną usługę klient będzie otrzymywał specjalną pieczątkę na wydanej mu karcie Rabatowej.
Aby otrzymać pierwszą pieczątkę na Karcie Rabatowej należy dokonać zakupu usługi /usług w salonie „ProNature Clinic” za minimalną kwotę 100,00 złotych brutto (z Vat) i okazać Kartę Rabatową pracownikowi salonu „ProNature Clinic” przed dokonaniem płatności za usługę, kolejne pieczątki na Karcie Rabatowej będą przyznawane po zrealizowaniu kolejnych wykupionych usług.


III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Karty Rabatowe będą wydawane przez współpracowników Organizatora klientom, którzy dokonają zakupów usług w salonie „ProNature Clinic” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
Karty Rabatowe są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Rabatowej do otrzymania ” Prezentu” po 5-tej usłudze odnotowanej na Karcie Rabatowej oraz do otrzymania rabatu 30% na pojedyńcze zabiegi przedstawione w regulaminie po 10-tej usłudze odnotowanej na karcie Rabatowej.
Karta Rabatowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych usług. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi Salonu „ProNature Clinic” Kartę Rabatową przed dokonaniem wyboru formy płatności za usługi.
Z programu lojalnościowego wyłączone są usługi medycyny estetycznej i rehabilitacji dostępne w ofercie Salonu „ProNature Clinic”.
Poniżej znajduje się wykaz usług, z którychmożna skorzystać w programie lojalnościowym.

USŁUGI DOSTĘPNE W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM zwanym “KARTA RABATOWA” : po 5-tej usłudze- Usługa Gratis:

 • Drenaz limfatyczny 30 min.
 • Kawitacja
 • Mikrodermabrazja
 • Kawitacja+ Sonoforeza
 • Fala uderzeniowa 1 obszar
 • Endermologia Icoone obszar twarz, szyja, dekolt

USŁUGI DOSTĘPNE W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM zwanym “KARTA RABATOWA” : po 10-tej usłudze- Usługa z rabatem -30%:

 • Depilacja laserowa Motus AX
 • Radiofrekwencja mikroigłowa Secret RF
 • Nieablacyjny Laser Emerge
 • Exilis Elite
 • Endermologia Icoone na ciało
  ( w przypadku zabiegów Endermologi Icoone kostium płatny 50 zł)
 • Onda Coolwaves
 • Plasma IQ

IV. DANE OSOBOWE
Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Profithome sp.z.oo sp.k właściciel „ProNature Clinic”.
Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).
Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki technicznei organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.


V. CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU
Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.pronatureclinic.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej: www.pronatureclinic.pl
Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w Salonie Urody „ProNature Clinic”.
Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.


VI. REKLAMACJE
W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: recepcja@pronatureclinic.pl lub w formie pisemnej na adres: „ProNature Clinic” ul.Kościuszki 2 lok.3 05-300 Mińsk Mazowiecki
Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno w salonie „ProNature Clinc ” oraz na stronie internetowej: www.pronatureclinic.pl

Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Rabatowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.

Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.pronatureclinic.pl

Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023r.