Regulamin Salonu

Regulamin świadczenia usług w salonie ProNature Clinic, Rewital MIńsk Mazowiecki przy ul. Koścuszki 2 lok.3

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych, kosmetycznych, medycyny estetycznej i rehabilitacyjnych świadczonych w Salonie ProNature Clinic, Rewital Mińsk Mazowiecki  ul Kościuszki 2 lok.3  05-300 Mińsk Mazowiecki , zwanego dalej „Salonem”.

Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu świadczonego w Salonie, zwanego dalej „Zabiegiem”.

Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2

Klienci

Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3

Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5

Świadczenie usług 

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne  potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6

Płatność

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi świadczone w Salonie.

W Salonie dostępne są także Pakiety zabiegowe, oraz Vouchery podarunkowe płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

Wszelkie Pakiety zabiegowe, Vouchery zabiegowe, wykupywane przez klienta płatne są najpóźniej w dniu rezerwacji pierwszego zabiegu.

Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.pronatureclinic.pl

W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą, płatność voucherem.

VOUCHER należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

Promocje nie łącza się.

Kupony rabatowe i zniżki nie łączą się z innymi promocjami.

§ 7

Pakiety

Salon udostępnia Klientom możliwość zakupu usług poprzez nabycie Pakietów bezpośrednio w Salonie ProNature Clinic oraz przez Internet.

Nabycie Pakietów w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

W przypadku Pakietów zamówionych przez internet lub telefonicznie Klient może wybrać formę płatności za pomocą systemu Przelewy24, w formie przedpłaty (przelewu).
Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Salon potwierdza mailowo lub telefonicznie, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
Przy płatności za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewem rezerwacji na usługi w ramach Pakietu  można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Salonu.

Po wykonaniu usługi klient potwierdza podpisem i datą wykonanie usługi w ramach zakupionego Pakietu.

Termin ważności Pakietu wynosi 6 miesięcy .

Termin ważności Pakietu z założenia trwającego dłużej niż 6 m-cy jest równy zalecanemu okresowi przerw pomiędzy zabiegami plus 3 m-ce.

W tym okresie osoba zobowiązana jest zarezerwować i zrealizować gwarantowane przez Salon usługi. Po upływie terminu ważności pakietu niewykorzystana wartość pakietu (tj. wartość usług, w całości lub w niewykorzystanej części) z uwagi na gwarancyjny charakter pakietu nie zostanie przez Sprzedającego zrealizowana.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia Pakietu lub zamiany usług w ramach pakietu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Decyzje w tej sprawie podejmuje menadżer Salonu.

Przy wykupieniu pakietu klient ma możliwość rozpisania zabiegów. Odwołanie wizyty powinno nastąpić z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania wizyty tego samego dnia lub jej nieodwołanie będzie skutkowało odznaczeniem zabiegu jako zrealizowany.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms, drogą mailową: recepcja@pronatureclinic.pl

Opłaty za Pakiety nie podlegają zwrotowi. 

§ 8

Vouchery PODARUNKOWE kwotowe lub usługowe

Salon udostępnia Klientom możliwość zakupu usług poprzez nabycie Voucherów. Sprzedający udostępnia możliwość nabycia tzw. Voucherów w salonie ProNature Clinic oraz przez Internet.

Nabycie Voucherów w salonie ProNature Clinic nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać wysłany pod wskazany w zamówieniu adres email – wówczas jest to Voucher elektroniczny. Voucher może też być wysłany kurierem/pocztą za dodatkową opłatą. Vouchery wysyła się najpóźniej w ciągu następnych 2 roboczych niewliczając dnia zakupu.

W przypadku Voucherów zamówionych przez internet lub telefonicznie Klient może wybrać formę płatności za pomocą systemu Przelewy24, w formie przedpłaty (przelewu). 
Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo lub telefonicznie, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
Przy płatności za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewem, rezerwacji na usługi w ramach Vouchera można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Salonu.

W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

Vouchery są wydawane na okaziciela, zawierają określony numer seryjny oraz upoważniają do skorzystania z usług w salonie ProNature Clinic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością Vouchera.
Voucherami kwotowymi można płacić za wszystkie usługi według oferty dostępnej na stronie internetowej www.pronatureclinic.pl natomiast nie można nimi płacić za dostępne w salonie ProNature Clinic kosmetyki oraz biżuterię oferowaną do sprzedaży.

Vouchery kwotowe oraz Vouchery zabiegowe obejmujące pojedynczy zabieg są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu.

W tym okresie osoba dysponująca Voucherem kwotowym/usługowym zobowiązana jest zarezerwować i zrealizować gwarantowane przez Salon usługi. Po upływie terminu ważności Vouchera niewykorzystana wartość Vouchera (tj. wartość usług, w całości lub w niewykorzystanej części) z uwagi na gwarancyjny charakter Vouchera nie zostanie przez Sprzedającego zrealizowana.
Vouchery kwotowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od ilości i rodzaju wykupionych usług bądź ich wartości w ramach kwoty Vouchera kwotowego. Voucher kwotowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Sprzedający nie przewiduje możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które są wykupione na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
Osoba dysponująca Voucherem może dopłacić do Vouchera, w przypadku jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać jest wyższa niż wartość wykupionego Vouchera kwotowego.

W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi w ramach Vouchera drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, co najmniej na 24h przed umówioną wizytą, Vouchera zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu usługi.

Do pakietu usług zapłaconego Voucherem usługowym stosuje się zapisy § 7 o Pakietach.

§ 9

Rezerwacje

Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub przez booksy.com

W celu uzgodnienia dogodnego terminu usługi prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 501 234 495 lub 22-659-64-90 lub email: recepcja@pronatureclinic.pl
Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie VOUCHER, prosimy także o podanie numeru VOUCHERA.

Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta a w przypadku zabiegu już opłaconego Salon nie jest obowiązany do wykonania zabiegu w kolejnym terminie.

Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji co najmniej na 24 godziny przed jego rozpoczęciem, nie będzie mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w gabinecie oraz wcześniejszego opłacenia zabiegu lub pakietu zabiegów.  W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów Salon zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów przy jednorazowym poinformowaniu klienta.

Odwołanie zabiegu przez każdą ze stron może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms, lub drogą mailową: recepcja@pronatureclinic.pl 

Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 15 minut przed umówioną godziną. Spóźnienie się skutkuje skróceniem zabiegu o ile jest to możliwe z przyczyn merytorycznych i zdrowotnych.

Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania i nie mogą być skracane. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 12 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 10

Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną, kosmetologiczną, fizjoterapeutyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 11

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. Do reklamacji należy dołączyć dowód wpłaty.

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 12

Pozostałe postanowienia

Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 13

Postanowienia końcowe

Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych oraz rehabilitacyjnych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.09.2021 r.