Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.pronatureclinic.pl

Definicje

§1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć PROFITHOME SP. Z O.O. SP. K. prowadzącą działalność gospodarczą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
  (ul. Trakt Lubelski 15), która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i której nadano numer NIP 9522132627 oraz REGON 147492101.
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kc.
 4. Kliencie Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kc. 
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem pronatureclinic.pl 
 6. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta stanowiący serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem pronatureclinic.pl, który umożliwia Klientom składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego serwisu i zgodnie z jego Regulaminem.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego. 
 8. Koncie – należy przez to rozumieć przydzielone Klientowi przez Sprzedawcę indywidualne konto, które umożliwia Klientowi korzystanie z Sklepu Internetowego i w którym gromadzone są przez Sprzedawcę informacje o danych Klienta oraz złożonych przez niego zamówieniach. 
 9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu
  art. 535 kc oraz umowę o wykonanie Produktu Spersonalizowanego będącego dziełem w rozumieniu art. 627 kc zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. 
 11. Umowie o Prowadzenie Konta – należy przez to rozumieć umowę o utrzymywanie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie Internetowym i umożliwienie mu korzystanie z jego funkcjonalności.
 12. Formularzu „załóż konto” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pośrednictwem, którego Klient zwraca się do Sprzedawcy o przydzielenie mu Konta. 
 13. Formularzu „złóż zamówienie” – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym za pośrednictwem, którego Klient składa zamówienie u Sprzedawcy.
 14. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 15. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą Klientowi na gromadzenie produktów i określanie warunków Umowy Sprzedaży przed złożeniem zamówienia.
 16. Produkcie – należy przez to rozumieć towar, usługę, voucher itp, którego nabycie Sprzedawca oferuje Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Produkcie Spersonalizowanym – należy przez to rozumieć Produkt stanowiący towar, którego parametry takie jak wzór, kolor oraz napisy zostały dodane lub zmodyfikowane na zamówienie Klienta i według jego specyfikacji lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.   
 18. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 19. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 20. kc – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 21. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Sprzedawca

§2

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Przeważającą działalnością gospodarczą Sprzedawcy jest działalność fizjoterapeutyczna oraz kosmetologiczna.
 3. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 4. Potwierdzenie poprawności danych Sprzedawcy można uzyskać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail: recepcja@pronatureclinic.pl
  2. telefon: 501 234 495 (w godzinach: 10:00-18:00)
  3. osoba kontaktowa: Paweł Gawryszewski
 6. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 
 7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta ze Sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. 

Regulamin

§3

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem i z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego. 
 3. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Klientów Konsumentów oraz Klientów Przedsiębiorców.
 4. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować nabywanie Produktów oraz Produktów Spersonalizowanych.  
 5. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 7. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. 
 8. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zamówienia przez Klienta.
 9. Zmiany regulaminu w zakresie Umów o Utrzymanie Konta wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta o planowych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Klienta dla zmian regulaminu może on zażądać usunięcia Konta. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy o Utrzymywanie Konta, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Klienta.

Wymogi techniczne

§4

 1. Usługi w Sklepie Internetowym świadczone są 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi i czynności w Sklepie Internetowym które świadczone są tylko w określonych dniach i godzinach określa regulamin. 
 3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
  4. przeglądarka internetowa (Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
  5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 4. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 

Sklep Internetowy

§5

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się ze treściami opublikowanymi na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem,
  2. zgodny z dobrymi obyczajami,
  3. zgodny z regulaminem,
  4. niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,
 3. Sprzedawca może w ramach Sklepu Internetowego organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.
 4. Promocje prowadzone w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile ich regulamin lub oferta prezentowana w Sklepie Internetowym nie stanowią inaczej. 

Konto

§6

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego przez Klienta wymaga założenia Konta.  
 2. Założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym przez Klienta jest nieodpłatne.
 3. Utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym następuje w ramach Umowy o Prowadzenie Konta zawartej w momencie rejestracji Konta przez Klienta. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu Sprzedawca może wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Brak uczynienia zadość wezwaniu Sprzedawcy przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy o Utrzymywanie Konta z zachowaniem 14-nastodniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca niezwłocznie usunie konto Klienta i zakończy świadczenie jakichkolwiek usług. 
 5. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia Konta przez Sprzedawcę. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy o Utrzymywanie Konta, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Klienta.
 6. Konto usunięte nie podlega przywróceniu. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien ponownie założyć Konto.  
 7. Zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy prezentowaną w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta. 
 8. Klient może założyć Konto w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „załóż konto”.
 9. Skuteczne założenia Konta wymaga podania przez Klienta w Formularz „załóż konto” następujących danych:
  1. nazwa użytkownika (login)
  2. hasło
  3. imię i nazwisko
  4. adres do doręczeń
  5. dane do faktury VAT (dotyczy Klientów Przedsiębiorców)
 10. Klient powinien dochować należytej staranności, aby dane wprowadzone przez niego do Formularza „załóż konto” były poprawne 
 11. Rozpoczęcie korzystania z Konta przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem utworzonego w procesie zakładania Konta loginu i hasła. 

Produkty

§7

 1. Eksponowanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc.
 2. Produkty eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. są fabryczne nowe,
  2. są wolne od wad fizycznych i usterek,
  3. są wolne od wad prawnych,
  4. są dopuszczone do obrotu,
  5. mogą być nabywane przez Klientów bez uzyskania jakichkolwiek pozwoleń lub koncesji. 
 3. Pożądane cechy i parametry Produktu Spersonalizowanego Klient określa z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. 
 4. Ceny Produktów eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. podawane są w złotych polskich (PLN),
  2. zawierają podatek VAT (cena brutto),
  3. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne jakie mogą być doliczone do ceny. 

Zamówienie

§8

 1. Klient może zamówić Produkty dostępne w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „złóż zamówienie”. Założenie Konta w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne. 
 2. W celu skorzystania z Formularza „złóż zamówienie” Klient powinien:
  1. wybrać Produkt, określić jego pożądane cechy i parametry (dotyczy Produktu Spersonalizowanego), a następnie umieścić go w Koszyku z wykorzystaniem przycisku „umieść w koszyku”
  2. po zakończeniu wyboru Produktów wejść na Koszyk z wykorzystaniem przycisku „Koszyk”
  3. użyć przycisku „zamawiam i płacę”
  4. wybrać adres dostawy
  5. wybrać sposób dostawy
  6. wybrać formę płatności
 3. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „złóż zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w tym formularzu.

Umowa Sprzedaży

§9

 1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na ofertę Klienta Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty. 
 2. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie. 
 4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do jego realizacji. 
 5. Klient może zapłacić Sprzedawcy cenę wedle własnego wyboru:
  1. płatność za pobraniem (zgodnie z regulaminem operatora pocztowego lub Kuriera)
  2. płatność przelewem bankowym (zgodnie z regulaminem banku Klienta)
  3. płatność elektroniczna (zgodnie z regulaminem dostawcy usługi)
 6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest uiścić cenę Produktu w momencie odbioru przesyłki. Przystąpienie Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży nastąpi niezwłocznie.  
 7. W przypadku płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest uiścić cenę w terminie ___ dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przystąpienie Sprzedawcy do wykonywania Umowy Sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.  
 8. Brak zapłaty w terminie określonym w regulaminie lub odmowa przyjęcia przesyłki przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu na zapłatę ceny. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w trybie art. 491 kc w terminie 7 dni roboczych od upływu tego terminu.
 9.  Odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży skutkuje anulowaniem zamówienia. 

Dostawa

§10

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej. 
 2. Dostawa Produktów odbywa się wedle wyboru Klienta:
  1. odbiór za pośrednictwem Kuriera
  2. odbiór za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. odbiór w Paczkomacie
 3. Koszt Dostawy Produktu nie jest wliczony w cenę i obciąża Klienta.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym liczbę dni roboczych potrzebnych na dostawę Produktu, a także informację o wysokości opłaty należnej z tytułu jej wykonania. 
 5. Jeżeli na Produkty będące przedmiotem zamówienia obowiązują różne terminy na realizację i dostawę wiążącym strony jest termin najdłuższy. 

Odstąpienie

§11

 1. Klient Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów.
 2. Klient Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów Spersonalizowanych na zasadzie określonej w art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Jeżeli Umowa Sprzedaży dotyczy zarówno Produktów jak i Produktów Spersonalizowanych
  Klient Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić w części dotyczącej Produktów. 
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta Konsumenta liczony jest od dostarczenia Produktu Klientowi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie przez Klienta Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc. 
 7. W każdym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia),
  2. powstaniem obowiązku Sprzedawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego w jaki zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami. 
  3. powstaniem obowiązku Klienta Konsumenta do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta Konsumenta 
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do czasu otrzymania od Klienta Konsumenta zwrotu Produktu lub wiarygodnego dowodu jego odesłania. 

Reklamacje

§12

 1. Klient Przedsiębiorca powinien zgłosić Sprzedawcy wady Produktu w sposób i w terminie określonym w art. 556 kc i dalsze. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna). Postanowienia regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do
  Klienta Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości za zasadnego. 
 2. Klient Konsument może składać reklamacje:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy.  
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ul. Kościuszki 2 lok. 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Klienta Konsumenta
  2. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji
  3. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę
  4. inne informacje które Klient Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 4. Klient Konsumenta zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji. 
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 7 dni roboczych,
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do 14 dni roboczych, 
  4. w każdym przypadku – do 30 dni,
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta Konsumenta poczytuje się za uznanie jej w całości za zasadną. 
 7. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji,
  2. zwróci się do Klienta Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji,
  3. przystąpi do oględzin wad i usterek Produktu zgłoszonych przez Klienta Konsumenta
 8. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsumenta lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsumenta wyraził zgodę.
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsumenta wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości,
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części,
  4. wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron, 
 9. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Sprzedawca przedstawia Klientowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
 10. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Sprzedawca poinformuje Klienta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy. 
 11. Usuwając wadę lub wymieniając Produkt na nowy Sprzedawca działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta Konsumenta.
 12. W przypadku sporu z Klientem Konsumentem może zwrócić się o mediację do:
 1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184). 
 2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.). 
 3. Przed wytoczeniem powództwa Klient Konsument może skorzystać także z postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo Sądzie Powszechnym.

Dane osobowe

§13

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta nie będącego osobą fizyczną. 
 2. Sprzedawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie. 
  3. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta oraz Umowy Sprzedaży. 
  4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat. 
  5. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest art.6 ust.1 lit.b RODO.
  7. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Produktu.
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta przy jest warunkiem zawarcia umowy o Prowadzenie Konta oraz Umowy Sprzedaży. 
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.